Půjčovna obytných vozů v Hradci Králové a Trutnově - Královské Karavany - obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky.

Chcete-li si půjčit některý z našich vozu, musíte splnovat dané podmínky. V den zapujčky vozidla dosáhnout minimálního věku 23 let, být vlastníkem řidičského průkazu skupiny B a mít minimálně dva roky řidičské praxe. Při sepsání nájemní smlouvy je nutné předložení platného řidičského průkazu, občanského průkazu nebo cestovního pasu. Nájemcem je fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Vůz smí nájemce řídit pouze sám, nebo spolucestující uvedeny v nájemní smlouvě, použije-li k řízení někoho jiného, odpovídá za způsobené škody nájemce a to v plné výši.

1.Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se přebírá vždy ve stavu čistém, stejně tak se i vrací. Nádrž pohonných hmot je při převzetí vždy plná a nájemce ji vrací ve stejném stavu jako při převzetí tzn. plnou. Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje. Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 1000 Kč za vyprázdnění. Nájemce nesmí na pronajímatele spěchat při školení  jak při převzetí vozu tak při kontrole u vracení vozu. Nájemce si musí vyčlenit volný čas na převzetí vozu cca 60 min. a vracení vozu cca 60 min.Převzetí a vrácení vozu se provádí na adrese :

Trutnov - přistavení vozu zdarma na předem domluvenou adresu

nebo

Hradec Králové - přistavení vozu zdarma na předem domluvenou adresu

 Vůz je také vybaven lékárničkou a hasicím přístrojem kdy v případě použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.

2.Platební podmínky

Po rezervaci obdrží od nás nájemce doporučenou poštou zálohovou fakturu. Rezervace bude uznána jako platná, až po zaplacení nájemcem uvedenou částku, která bude připsána na náš učet. Po nájemci požadujeme zaplacení 50 % zálohy jako blokaci termínu nejpozději 10 dnu od odeslané faktury. Doplatek nájemného se platí nejpozději v den převzetí vozu. Nájemce v den převzetí vozidla a začátku platnosti nájemní smlouvy, také skládá vratnou zálohu 25.000 Kč na pokrytí možných škod jím způsobených. Aktuální výše nájemného se sjednává dle platného ceníku.

3.Sankce

Nájemce prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že má platné řidičské oprávnění skupiny B, je mu 23 a více let, jeho řidičský průkaz je již nejméně dva roky platný a má více jak dvouletou řidičskou praxi. V případě porušení této podmínky a uvedení pronajímatele v omyl zaplatí nájemce sankční pokutu v minimální výši 10 000 kč. Za ztrátu technického průkazu či karty od pojištění účtujeme pokutu 10.000 Kč. Za ztrátu klíčů od zapalování účtujeme pokutu 10.000 Kč. Při neuklizeném interiéru účtujeme poplatek 3 000 Kč. Při extrémním znečištění, a to i u exteriéru vozu (olej, bláto, barva, asfalt, moč, alkohol, písek, lepidlo atd.) účtujeme pokutu 5.000 Kč. Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 1500 Kč za vyprázdnění.

4.Storno poplatky

Při stornování 60-31 dní před termínem zapůjčení platí nájemce storno poplatek ve výši 20 % ze zálohy, 30-15 dní před termínem zapůjčení 50 % ze zálohy, 14-2 dny před termínem zapůjčení 80 % ze zálohy, v den začátku pronájmu 100 % ze zálohy. Manipulační storno poplatek 2.500 Kč se účtuje vždy. Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

5.Havárie a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události. V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného. Všechny naše vozy jsou vybaveny kartou asistenční služby. V případě potřeby nájemce telefonicky zavolá na tuto službu a vyčká jejich pokynů.

6.Pojištění

Vůz je a po celou dobu nájmu bude havarijně pojištěn. Spoluúčast pronajímatele činí 10%. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit. Dojde-li k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného na uvedenou pojistnou událost. Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do 25.000,-Kč bude vypořádána z pronajímatelem držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce. Při škodách vyššího rozsahu, má pronajímatel stejná oprávnění vůči nájemci při dispozici s kaucí, to však neplatí pro případ, kdy pojistná událost je odškodněna v takovém rozsahu, že pronajímateli by vznikla povinnost celou kauci nebo její část vrátit. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav. 

7.A. Odstoupení pronajímatele od rezervace

  • Při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit kdykoliv od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši. Pronajímateli z toho nevznikají žádné sankce vůči nájemci.

8.A. Převzetí a vrácení vozu

Obě strany se dohodli že k převzetí předmětu pronájmu dojde na adrese............................................................................................... DNE........................................................

Obě strany se dohodly že k navrácení předmětu pronájmu dojde na adrese...........................................................................................DNE..........................................................

Souhlas se všeobecnými podmínkami a z nich vyplívajících poviností nájemce a pronajimatele.

 

Smlouvní podmínky pronájmu – smlouva o pronájmu

1. Předmět pronájmu

1.a. Pronajímatel je vlastníkem pronajimaného obytného automobilu, jehož bližší specifikace a stav v době předání je uveden v předávacím protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
1.b. Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci obytný vůz v předem domluveném termínu, aby jej samostatně užíval, provozoval a řídil na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí za podmínek, které jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Pronájem obytného vozu

2.a. Pronájem obytného vozu se uzavírá na dobu určitou
2.b. V případě nedodržení doby převzetí, resp. návratu obytného auta ze strany nájemce, je pronajímatel oprávněn účtovat si nájemné na tento den dle platného ceníku, jakožto i smluvní pokutu ve výši 50 % navýšení denní sazby za každý den prodlení. Pokud nebude vůz navrácen bez souhlasu pronajimatele vozu do doby uvedené na smlouvě, bude na vůz pohlíženo jako na odcizený a událost bude nahlášena Policii ČR. Veškeré náklady s tímto spojené budou učtovány nájemci vozů. 
2.c. Po uplynutí doby nájmu uvedené v odst. 2.a. je nájemce povinen vůz navrátit v čase dle odst. 2.b. V případě zájmu o prodloužení nájmu je nutné co nejdříve kontaktovat pronajímatele. V případě, že je to možné, pronajímatel vystaví dodatek ke smlouvě s uvedeným aktuálním datem návratu obytného vozu. Pouhým nevrácením vozu a placením nájemného nevzniká nájemci právo na užívání obytného vozu mimo vymezenou dobu dle odst. 2.a..

3. Cena za nájem, podmínky záloh, vratná kauce

3.a. Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné, dle počtu pronajatých dní, jehož denní výše činí ...........................................................,- vč. DPH. za den.                                                         

Počet dnu pronájmu celkem.......................................................... OD................................DO................................................CENA ZA PRONÁJEM CELKEM vč. DPH..........................................

3.b. Nejpozději do 10 dnů po provedení rezervace nájemce uhradí pronajímateli zálohu ve výši 50% z ceny pronájmu. Tato záloha slouží jako blokace termínu. Doplatek nájemného se platí nejpozději v den převzetí vozu.
3.c. V den převzetí vozu nájemce vyplatí v hotovosti pronajímateli vratnou kauci ve výši 25 000,- Kč. Z této vratné kauce bude čerpána náhrada na případné poškození vozu, nájemné při prodloužení nájmu atp.
3.d. Při předčasném ukončení nájmu ze strany nájemce zaniká jemu právo na zbylou část nájemného. Tzn., pronajímatel není povinen vracet již přijaté nájemné, resp. nájemce je povinen doplatit nájemné až do výše původně sjednané doby nájmu.

4. Vlastnické vztahy

4.a. Pronajímatel převádí na nájemce užívací právo k obytnému automobilu a veškerému příslušenství a vybavení (dle předávacího protokolu) na dobu určitou, dle odst. 2.a. a 2.b., a to dnem účinnosti této smlouvy.
4.b. Podmínkou přechodu uživatelského práva na dobu určitou, dle odst. 2.a a 2.b., je zaplacení nájemného pronajímateli.

5. Ujednání o užívání a řešení krizových situací

5.a. Nájemce pečuje o pronajatý předmět včetně příslušenství se vší opatrností a tak, aby nevznikla žádná škoda. Dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o používání obytného vozu i jeho zařízení. Instrukce nájemce obdrží v tištěné podobě při převzetí vozu.
5.b. Bez souhlasu pronajímatele není povoleno nájemci provádět jakékoliv změny nebo úpravy na předmětu pronájmu ani zapůjčeného příslušenství.
5.c. Nájemce je povinen okamžitě oznámit vzniklou škodu na předmětu nájmu, havárii či nehodu vzniklou během pronájmu a opatřit příslušné doklady (hlášení policie, fotodokumentaci a protokol pro pojišťovnu)
5.d. Havarijní pojištění je sjednáno u pojišťovny se spoluúčastí 10% (min. 10 000,- Kč). V případě nehody bude částka spoluúčasti odečtena nájemci z vratné kauce. Pakliže bude výše spoluúčasti vyšší, než je složená vratná kauce, zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit. V případě, že nebyla vratná kauce složena, nájemce doplatí celkovou výši nákladů.
5.e. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.
5.f. V případě nutnosti provedení opravy obytného automobilu na cestě, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli informace k zajištění kvalitní opravy, spolupracovat na rychlém vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc při převozu na servis.

6. Ostatní ujednání

6.a. Nájemce není oprávněn přenechat obytný vůz vč. příslušenství, který je předmětem této smlouvy, do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. Porušení této povinnosti zakládá právo pronajímatele s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit a požadovat dvojnásobnou částku nájemného (viz odst. 3.a.) za celou dobu nájmu (viz odst. 2.a. a 2.b.), která bude odečtena z vratné kauce. Pokud výše kauce nedosahuje výše škody pronajímatele, je nájemce povinen vzniklé náklady doplatit. Pokud vratná kauce nebyla složena, zavazuje se nájemce uhradit vzniklé náklady v plné výši.
6.b. Nájemce je povinen zabezpečit obytný automobil proti krádeži - používáním zámků k zamčení dveří a klapek
6.c. Nájemce je povinen zabezpečit, aby byl obytný automobil řízen pouze řidičem, který má tomu odpovídající ŘP a praxi s tímto druhem přepravy.
6.d. V obytném automobilu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
6.e. Je zakázáno používání WC bez chemie a s běžným toaletním papírem (toal.papír určený k používání chem.WC je k dispozici v obytném voze)
6.f. Zapnutí elektrického ohřívače vody Truma je dovoleno až po naplnění systému vodou.
6.g. Není povoleno převážet lyže, snowboardy,kola a jiné větší předměty v interiéru vozu.
6.h. Nájemce oznámí bez odkladu závady a poškození způsobené běžným opotřebením.
6.ch. Bude-li obytný vůz nebo zapůjčené příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce jej neuvede do původního stavu, pronajímatel má právo na účtování náhrady v plné výši, která bude odečtena z vratné kauce (v tomto případě si pronajímatel pozdrží vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu).
Pokud nebyla vratná kauce složena nebo je-li výše kauce nedostatečná, zavazuje se nájemce veškeré vzniklé náklady uhradit.
6.I. Nájemce je povinen předmět pronájmu vrátit uklizený a vyčištěný, vylité WC (nádrž WC bude vypláchnuta čistou vodou). V opačném případě pronajímatel bude účtovat částku 3000,- Kč, při znečištění olejem, barvou, sprejem atd. 5000,- Kč, která bude odečtena z vratné kauce. Pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce částku uhradit.
6.J. Nájemce je povinen vrátit obytný automobil s plnou nádrží pohonných hmot.
6.K. Pronajímatel je povinen přenechat obytný vůz v řádném technickém stavu, vybavený příslušenstvím, které odpovídá předpisům o provozu silničních vozidel, platnými doklady, volitelným příslušenstvím a plnou nádrží pohonných hmot, dle předávacího protokolu.
6.M. Při ztrátě dokladů, nebo klíčů od obytného automobilu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 10000,- Kč.
6.N. Při nedodržení sjednané doby pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické kladné dohody s pronajímatelem, je nájemce povinen zaplatit vedle částky odpovídajícímu dennímu nájemnému také smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč při překročení sjednané doby do 24hodin. Překročí-li prodlení 24hodin, je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24hod prodlení smluvní pokutu ve výši 5000 kč

6.L. Je zakázáno převážet a přechovávat ve voze psi, kočky a jiná zvířata která můžou poničit interier nebo exterier vozu. 
6.P. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 
6.Q. Na základě své svobodné vůle svým podpisem nájemce i pronajímatel potvrzuje, že s obsahem a podmínkami této smlouvy souhlasí.